Hvorfor føre timer

Timeregistrering · Publisert 31. august 2022 av Tore Kraakmo

Som arbeidsgiver har du ansvar for at det til enhver tid kan fremvises en oversikt over utført arbeidstid til den enkelte ansatte. Du er også ansvarlig for at systemet du bruker gjør det mulig for andre, f.eks. Arbeidstilsynet, å kontrollere arbeidstiden til de ansatte.

Et samarbeid mellom arbeidstakerne, deres tillitsvalgte og ledelsen er ikke uvanlig når man skal utarbeide rutinene for registrering av arbeidstid. Det er viktig at arbeidstakerne føler tillit til rutinene, og at det er et system som er lettfattelig og funksjonelt for alle.

Arbeidsgiver

  • har ansvar for at arbeidstid blir registrert og for at en oversikt kan fremlegges
  • avgjør utformingen av oversikten
  • bestemmer hvem som skal føre oversikten
  • har ansvaret for løpende kontroll med arbeidstiden

Kilde: Arbeidstilsynet

Hvem gjelder det for?

Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, uavhengig om man lønnes etter timer ført eller om man har fast månedslønn. Det er dog enkelte unntak i Arbeidsmiljøloven for ledende stilling og særlig uavhengig stilling. Dette er stillinger som innebærer et visst ansvar for bedriften, og som er mer uavhengig med tanke på arbeidstid. Denne artikkelen fra NHO forklarer nærmere de ulike unntakene.

Hva skal registreres?

Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider. Dette er tid hvor arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver.

Oversikten skal vise:

  • reell arbeidstid eller faktisk utførte arbeidstimer, på hvilken dag og til hvilket tidspunkt.
  • antall timer, hvor mye som er overtid, og hvor mye av dagen som er pauser.

Enkelte bransjer og yrker har egne krav og unntak, for eksempel veitransport og yrker med beredskapsvakt. Du kan lese mer om dette på arbeidstilsynet.no.

Hvorfor kreves timeføring?

Formålene med å kreve oversikt over utførte arbeidstimer er blant annet å ivareta ansattes rettigheter med tanke på tariffavtaler og arbeidstidsbestemmelser, og også et ledd i  kampen mot svart arbeid. Derfor er enkelte bransjer pålagt å føre en personalliste som skal vise hvem som er på jobb til enhver tid. Kontroller utført av Skatteetaten og Arbeidstilsynet m.fl. vil kunne avdekke useriøse aktører. En sikkerhet for både arbeidstakere og arbeidsgivere gjør at gode rutiner for registrering av arbeidstid bør være en del av det systematiske HMS-arbeidet.

 

Klar for å prøve? Registrer deg på Timerabbit nå!

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ