Vilkår for bruk av Timerabbit

Disse vilkårene gjelder Timerabbit AS som tilbyder av tjenesten Timerabbit, og kunden som har inngått en avtale om bruk av Timerabbit.

Ved å bruke Timerabbit godtar du disse vilkårene på vegne av den organisasjonen du er registrert med.

Kun organisasjoner med et gyldig organisasjonsnummer kan bli kunde hos Timerabbit. Privatpersoner kan ikke bli kunde.

Definisjoner

  • “Kunden” betyr organisasjonen som er registrert hos Timerabbit.
  • “Bruker” betyr de personene som har en brukerkonto som er knyttet til organisasjonens konto hos Timerabbit.
  • “Vi”, “oss” og “leverandøren” betyr Timerabbit AS som tjenesteleverandør.
  • “Timerabbit” betyr vår tjeneste tilgjengelig som web-applikasjon på app.timerabbit.net, api.timerabbit.net og som app for iOS og Android.
  • “Tjenesten” / “tjenester” betyr den tjenesten som er beskrevet over.
  • “Nettside” betyr vår nettside på www.timerabbit.no.

Lisenser

Lisenser gir organisasjonen og brukere knyttet til organisasjonen tilgang til å benytte ulike moduler av tjenesten. Noen lisenser er knyttet direkte til brukere, mens andre er knyttet til organisasjonen.

Lisenser betales på forskudd for en periode på 12 måneder.

Kundens forpliktelser

Kunden forplikter seg til å oppbevare brukernavn og passord godt sikret slik at ingen andre får uberettiget tilgang til dette. Dersom kunden mistenker at andre har fått uberettiget tilgang til brukernavn og passord skal leverandøren underrettes snarest mulig.

Kunden forplikter seg til å varsle leverandøren som endringer av viktig informasjon, deriblant firmanavn, adresse, telefonnummer, e-post og kontaktperson.

Oppsigelse

Kunden sier opp sin avtale ved å skru av fornyelse av alle sine lisenser inne i tjenesten. Lisensene varer ut inneværende måned, og blir ikke refundert.

Følgende forhold kan ligge til grunn for en oppsigelse av avtalen fra leverandørens side:

  • bruken strider i mot norsk lovgivning.
  • bruken strider i mot denne avtalen og/eller vedlegg til denne avtalen.
  • bruken fører til forstyrrelser på leverandøren sine systemer.

Personvern

Leverandør vil kunne behandle personopplysninger på vegne av kunden som følge av at kunden og kundens brukere benytter tjenesten. Leverandør vil i den forbindelse opptre som databehandler for kunden etter personopplysningsloven.

Kunden er behandlingsansvarlig etter loven og har full rådighet over personopplysninger kunden behandler igjennom tjenesten.

Backup

Det tas regelmessig backup av alle data som lagres ved bruk av tjenesten. Kunden har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling som følge av tap av data.

Gjenoppretting av data fra sikkerhetskopi som ikke skyldes feil på tjenesten kan belastes kunden etter medgått tid.

Erstatning

Leverandør er ikke under noen omstendigheter erstatningspliktig for tap av omsetning eller tap av data som følger av feil eller mangler ved tjenesten og leveransen.

Force majeure

Dersom en ekstraordinær situasjon oppstår fritas partene fra avtalen i den perioden situasjonen varer.Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos  linjeleverandør, krig, naturkatastrofer eller ethvert annet forhold som regnes som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Leverandør godtar Trondheim tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av denne avtale.

Registrer deg for umiddelbar tilgang

Uten kostnad i 30 dager!