Avvikshåndtering – hva og hvorfor

Tjenester · Publisert 12. januar 2021 av Tore Kraakmo

avvikshåndtering

I det store og hele så går de fleste arbeidsdager uten at det skjer store eller alvorlig uforutsette hendelser. Normale variasjoner må man regne med, men hva regnes som avvik, og hvorfor er det viktig med et system for registrering og oppfølging av avvik?

Lovpålagt

Det er flere gode grunner til at din bedrift bør ha et system for avviksregistrering, den aller viktigste er at Arbeidstilsynet pålegger alle virksomheter å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS-lovgivningen (Internkontrollforskriften §5). Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at systemer og rutiner for avviksbehandling er på plass.

Hva er et avvik?

Men hva regnes som avvik og ikke? Kort fortalt er avvik brudd på kravene i HMS-lovgivningen. Det kan være manglende verne- og beskyttelsesutstyr, feil lagring av kjemikalier, ikke gjennomførte eller brudd på rutiner, prosedyrer eller instrukser innad i virksomheten.

Det er ikke like store krav til rutiner for HMS i alle virksomheter, som f.eks små bedrifter med mindre risiko for brann, arbeidsulykker, forurensning o.l., men kravet til systematisk arbeid med HMS gjelder for alle.

Det kan være like viktig for virksomheten å registrere ikke bare konkrete brudd på forskrifter, men også ha en rutine på å rapportere alle forhold som ikke bør skje igjen, bakenforliggende årsaker til hendelser som kunne fått verre utfall, og generelt alt som kan forbedre den daglige driften og redusere risiko.

Flere fordeler

Har bedriften et godt system som gjør det enkelt for alle å rapportere og registrere avvik, enkelt for ledelsen i bedriften å følge opp med iverksetting av tiltak som hindrer at hendelsen skjer igjen, kan det ha mye å si for bedriften. Det kan bidra til at din bedrift får mindre sykefravær, færre driftstans, bedre arbeidsmiljø og bedre internt miljø. Gevinstene er mange og ikke uvesentlige. Kostnadene ved å rette opp etter en alvorlig hendelse kan være større enn kostnadene til forebygging.

For at dette skal kunne fungere som ønsket, er det viktig at ledelsen i virksomheten legger opp til og fremmer en kultur innad i virksomheten som gjør at det er forventet, ikke bare godtatt, at alle ansatte melder fra om avvik. Ledelsen må også vise at de tar rapporteringen på alvor med oppfølging og håndtering.

Hvordan gjør du det?

Timerabbit har en egen løsning for registrering og håndtering av avvik som passer de fleste yrker og bransjer. Du kan selv sette opp avvikstyper, hvem som skal være ansvarlig for håndtering, notere løsningsforslag, legge ved bilder/dokumenter m.m.

Du får en god oversikt og historikk over hvem som har gjort hva mtp varsling, oppfølging, årsaksanalyse og håndtering. Du kan knytte opp avvikene til kunder og prosjekter hvis du har behov for det.

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

 

 

 

 

 

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ